مجازات اسلامی

العربی. ۷۴. مجیدی، سیدمحمود، ۱۳۸۲، نقد و بررسی سیاست تقیینی در قانون مجازات اسلامی، مجله‏ی دادرسی، شماره‏ی ۳۸.۷۵. مجیدی، سید... Read more »

مجازات اسلامی

می‌تواند در همه موارد (حدود و تعزیرات) به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند.... Read more »