گفته:

می کند. با ایجاد اولویت و فوریت در طی انجام کارها، احساس کنترل بیشتری نسبت به زندگی خواهید کرد و... Read more »

جریان سیال ذهن

زندگی روزمره ما است خیلی خوشحالم که دوباره نظر میگذارم و امیدوارم که دوست های عزیز دیگرم لا اقل برای... Read more »

گفته:

د. به شما قول میدهم، گاهی متوجه خواهید شد که همان کار را به روشی بهتر نیز میتوانستید انجام دهید.... Read more »

گفته:

یچه تعقل و تحلیل شرایط کنونی همه مسایل مرتبط با چالش پیش رو توضیح میدهد. اما خدمه چندان تمایلی نشان... Read more »

ناخودآگاه

تباه بزرگ تصور میشود. بدون ترس و نگرانی روشن و واضح همان اغاز ارتباط باید انگیزه و هدف از این... Read more »

اقتصاد خانواده

اص نیز، متأسفانه به‌سرعت خبر در سرتاسر ایران انتشار یافت. هدف بسیاری از این افراد در غالب یک ترفند جدید... Read more »

شبکه های اجتماعی

بعد منتقل شوند. مراحل این بازی به شرح زیر می‌باشد که صرفاً برای توجه، اطلاع رسانی و هشدار به خانواده‌ها... Read more »

شاخص توده بدنی

مالا همین فرمول را برای ایجاد تغییر در درون بکار میبرید که جواب نمیدهد. باید از درون و در درون... Read more »