مجازات اسلامی

العربی. ۷۴. مجیدی، سیدمحمود، ۱۳۸۲، نقد و بررسی سیاست تقیینی در قانون مجازات اسلامی، مجله‏ی دادرسی، شماره‏ی ۳۸.۷۵. مجیدی، سید... Read more »

مجازات اسلامی

می‌تواند در همه موارد (حدود و تعزیرات) به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند.... Read more »

مسقط

کند که حدّ و تعزیر یک حکم دارد و جز در مواردى که دلیل خلاف آن را ثابت کرده است،... Read more »

قانون مجازات اسلامی

فلسفه‏ی توبه اقتضا می‏کند که نحوه‏ی اثبات جرم تأثیری نداشته باشد.ماده‏ی ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی در مورد توبه‏ی مساحقه‏کننده است... Read more »