ناخودآگاه

تباه بزرگ تصور میشود.

بدون ترس و نگرانی روشن و واضح همان اغاز ارتباط باید انگیزه و هدف از این ارتباط را بپرسید.

موفق باشید