مجازات اسلامی

العربی.
۷۴. مجیدی، سیدمحمود، ۱۳۸۲، نقد و بررسی سیاست تقیینی در قانون مجازات اسلامی، مجله‏ی دادرسی، شماره‏ی ۳۸.
۷۵. مجیدی، سید محمود، ۱۳۸۲، نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نقد و بررسی ماده‏ی ۷۲ قانون مجازات اسلامی، مجله‏ی حقوقی و قضائی دادگستری، شماره‏ی ۴۲.
۷۶. محسنی دهکلاتی، محمد، ۱۳۸۴، مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن، فصلنامه‏ی مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال اول، پیش‏شماره‏ی ۳ پیاپی ۱.
۷۷. محقق‏داماد، سید مصطفی، ۱۳۷۸، نگاهی بر قوانین جزا در اسلام «حدود، قصاص، تعزیر»، مجله‏ی کتاب زنان، شماره‏ی ۶.
۷۸. محمدنسل، غلامرضا، ۱۳۸۷، امنیت انسانی، پلیس و پیشگیری از جرم، بیرجند: مجموعه مقاله‏های همایش بین‏المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.
۷۹. مرعشی، سید محمدحسن، ۱۳۸۱، بررسی تطبیقی جرم و جرم‏شناسی از دیدگاه اسلام و علوم جنایی(قسمت اول)، مجله‏ی دادرسی، شماره‏ی ۳۵.
۸۰. مرعشی، سید محمد حسن، ۱۳۷۵، توبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی، فصلنامه‏ی دیدگاه‏های حقوق قضایی، شماره‏ی ۳.
۸۱. مسگرانی طرقبه، محمد، ۱۳۷۹، جرائم شهری و لزوم سیاست‏گذاری پیشگیرانه، مجله‏ی حقوقی و قضائی دادگستری، شماره‏ی ۳۳.
۸۲. مصباح یزدی، محمدتقی، ۱۳۸۷، حقیقت توبه، مجله‏ی مبلغان، شماره‏ی ۱۰۱.
۸۳. مظلومان، رضا، ۱۳۷۹، جرم چیست، مجله‏ی مهنامه‏ی قضایی، شماره‏ی ۵۲۳.
۸۴. مظلومان، رضا، ۱۳۷۰، جرم‏شناسی (کلیات)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۸۵. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۹۱، تفسیر نمونه، موسسه‏ی الکترونیکی تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)، بازیابی در ۱/۸/۹۱.
۸۶. منتظرى، حسینعلى، ۱۴۰۹ ق، الحدود، قم، انتشارات دارالفکر.
۸۷. موسوى اردبیلى، سید عبدالکریم، ۱۴۱۳ ق، فقه الحدود و التعزیرات، قم: انتشارات کتابخانه امیرالمؤمنین.

۸۸. موسوی بجنوردی، سیدمحمد و مریم سلطانیان، ۱۳۸۶، تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره ۳۷.
۸۹. میری اسفند آبادی، سید‏حسین، ۱۳۸۹، موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عام، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته‏ی حقوق، تهران، دانشگاه پیام نور تهران.
۹۰. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، ۱۳۸۸، رویکرد جرم شناختی قانون حقوق شهروندی، مجموعه مقالات‌ همایش حقوق شهروندی، تهران: گرایش.
۹۱. نوبهار، رحیم، ۱۳۷۹، اهداف مجازات‏ها در جرایم جنسی مستوجب حد کیفری اسلام، مجله‏ی نامه‏ی مفید، شماره‏ی ۲۳، صص ۱۳۳-۱۶۲.
۹۲. نوربها، رضا، ۱۳۸۰، تعدیل شدت مجازات «تخفیف کیفر»، مجله‏ی تحقیقات حقوقی، شماره‏ی ۳۳ و ۳۴، صص ۷-۳۰.
۹۳. نوریها، رضا، ۱۳۸۷، زمینه‏ی حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات کتابخانه‏ی گنج‏دانش.
۹۴. نووی، محی الدین بن شرف، بی‏تا، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر
۹۵. نیشابوری، مسلم بن حجاج، بی‏تا، صحیح مسلم، بیروت، دارالجیل

۹۶. Coleman, James Covington,1976, Abnormal Psychology and Modern Life, Front Cover.
۹۷. Clarke,Ronald,1997, Situational Crime Prevention: Successful Case Studies.
۹۸. Hirschi, Travis, 1969, Causes of Delinquency, Berkeley: University of California Press.

Abstract

Repentance has a corrective role and has a special portion in controlling the crimes. In this article we will study about Iranian criminal policies about repentance. The study method in this article was documentary research. As we know the criminal policy has four dimensions: Legislative, Judicial, Implementation and Collaborative. The results of the study show that in criminal policy mentioned a lot about repentance and reducing the penalty but there were ambiguity about that most of the times. Also about the affects of repentance in reducing the penalty: in all the penalties except belligerence, if the guilty repents before that the crime become clear, the penalty would be avoided and it could be expanded to belligerence too. Also about suspending, although the rule did not complain completely about the repentance but repentance can reduce the penalty in Allah rights. So if the action cause suspending and the guilty repent before Sees Uprising, suspending will be avoided. So the repentance before being arrested cause avoiding the penalty but after being arrested, if the clearance of the crime become clear by the guilty himself, the judge can ask the guardian to forgive the guilty. About the implementation of repentance in Iranian critical policy, it become implemented most of the times in Legislative, Judicial, Implementation and Collaborative policy but that is not enough yet as we expect.

Key Words: repentance, criminal policies, Legislative policies , Judicial policies , Implementation policies , Collaborative policies.

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries حقوق جزای عمومی Next Entries دیوان عدالت اداری